Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio O Concello Portal de...


A transparencia ademais de dotar á cidadanía dun sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a actividade das administracións públicas e os seus entes dependentes, facilita a participación cotiá dos cidadáns nas cuestións de interese xeral, alicerce básico do noso bloque de constitucionalidade, artigos 9.2 e 23.1 da Constitución Española, e de normas internacionais de obrigada referencia neste ámbito como a Declaración Universal de Dereitos Humanos, artigo 21.1, o pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos, artigo 25.a ou a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea.

A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ten un triplo alcance: incrementa e reforza a transparencia na actividade pública–, recoñece e garante o acceso á información –regulado como un dereito de amplo ámbito subxectivo e obxectivo– e establece as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias xurídicas derivadas do seu incumprimento –o que se converte nunha esixencia de responsabilidade para todos os que desenvolven actividades de relevancia pública–. Nestas tres vertentes, a Lei supón un importante avance na materia e establece uns estándares homologables aos do resto de democracias consolidadas.

Información Institucional Organizativa e de Planificación

Estrutura Organizativa

Organos de Goberno:

Organigrama e Postos de Traballo:

Plans e Programas

 • Plans e Proxectos
 1. Plan de goberno
 2. Acordo de goberno
 3. Acordo de investidura
 • Servizos Públicos:
 1. Actividades Culturais
 2. Actividades Deportivas
 3. Servizos Sociais
 4. Promoción do Emprego
 5. Promoción Turística

Información de Relevancia Xurídica

Normativa:
 1. Bolsa de traballo auxiliares administrativos/as
 2. Bolsa de traballo de axudantes técnicos de biblioteca
 3. Bolsa de traballo de conserxes
 4. Bolsa de traballo de educadores/as infantís
 5. Bolsa de traballo de mestres/as das escolas infantís municipais
 6. Bolsa de traballo de oficiais de albaneis
 7. Bolsa de traballo de oficiais de carpinteiros
 8. Bolsa de traballo de oficiais de electricistas
 9. Bolsa de traballo de peóns de albaneis
 10. Bolsa de traballo de peóns de xardineiros
 11. Bolsa de traballo de persoal PSX de comedores
 12. Bolsa de traballo de persoal PSX das escolas infantís
 13. Bolsa de traballo de tractoristas
 14. Bolsa de traballo de asesores xurídicos de urbanismo
 15. Bolsa de traballo de traballadores/as sociais

Orde do Día dos Plenos:
Comisións informativas:

Xuntas de Goberno Local:


Actas do Plenos municipais:

Información Económica, Orzamentaria e Estatística

Contratos:

Plan para a mellora da contratación administrativa municipal:


Convenios:


Asignación por asistencias do exercicio 2016


Enlaces Relacionados
Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925